Antalya Sağlık Hukuku, Antalya Sağlık Avukatı

Antalya sağlık hukuku avukatı; sağlık hukukunun inceleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Sağlık hukuku ise sağlık sektöründe hizmet sağlayıcı ve son kullanıcı olarak rol alan kişi ve kurumların tabi oldukları hukuk kurallarını içerir. Sağlık hukukunun düzenleme alanına giren başlıca konular şunlardır: hatalı tıbbi uygulamalar, tıp hukuku, kamu sağlığı hukuku, biyoetik ve küresel tıp hukuku.

Sağlık hizmeti tarafları (hizmet sunan – hizmet alan) arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinidir. Sağlık hukuku üzerine ihtisaslaşan avukatlara “sağlık hukuku avukatı” ya da direkt “sağlık avukatı” denir. Esasında gerek hukuk literatüründe gerek doktrinde gerekse mevzuatta bu tür tanımlamalara yer verilmemiştir. Nitekim avukatlık mesleğinde yasal branşlaşma da söz konusu değildir. Ancak, bu tür tanımlamalar halk arasında yerleşik kullanıma sahip olduğu için uygulamada da yaygın kullanılır.

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti sunan, hizmet alan ve bunların devletle ilişkilerini düzenlendiği için “karma hukuk” dalıdır. Anayasa hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku gibi özel ve kamu hukuku dallarıyla yakından ilişkilidir. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlığı altında düzenlenen m.56’da; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Antalya Sağlık Avukatı

Antalya sağlık avukatı; hukuk düzeninin koruma altına aldığı hasta haklarına ilişkin davaların takibi, sağlık hizmeti icra eden kurum – kuruluşlar ve hizmet alan kişiler arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü vs. sağlık hukuku işlerinde hukuk yardımı sağlar. Sağlık avukatı; sağlık hukukunun yanı sıra ceza hukuku, kamu hukuku disiplin hukuku ve tazminat hukuku gibi sağlık hukukuyla yakından ilgili diğer hukuk dallarında da deneyim sahibidir. Sağlık avukatı tarafından icra edilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarına ve buralarda çalışan sağlık personeline yönelik sağlık hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti
 • Uzlaşma ve arabuluculuk dosyalarında taraf temsili
 • İhlal edilen hasta hasları
 • Sigorta şirketlerine rücu davası açılması, takibi
 • Malpratktis dava dosyalarında taraf vekilliği
 • İdari başvurularda taraf vekilliği
 • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan hatalı tedaviler nedeniyle oluşan zararın tazmini
 • Hatalı tedavinin suç teşkil etmesi halinde ceza yargılaması
 • Özel hastane – hasta uyuşmazlıkları
 • Tedavi nedeniyle hekim – hasta uyuşmazlıkları
 • Haksız fiil tazminatı kapsamında talepler

Sağlık Hukuku Ceza Davaları

Sağlık hukuki ceza davaları; hekim hatası dolayısıyla hastanın zarar görmesi halinde, işbu zararın giderilmesi amacıyla maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açılmasının yanı sıra zarara neden olan eylemin suç teşkil etmesi durumunda hekimin cezai sorumluluğu sebebiyle açılan davalardır. Antalya sağlık hukuku avukatı, sağlık hukuku ve ceza hukukuna ilişkin bilgi ve birikimini kendisinden hukuk yardımı isteyen kişilerin istifadesine tahsisi eder. Bu doğrultuda;

 • Tedavi uygulanmasında gecikme
 • Yanlış teşhis ve yanlış tedavi uygulanması
 • Doğru teşhis yapılmasına karşın yanlış tedaviye başvurulması
 • Riskli veya elverişli olmayan bir anestezi maddesinin uygulanması durumlarında cezai süreçlerin takibini sağlar.

Antalya Malpraktis (Malpractice) Avukatı

Özensizlik, tecrübesizlik veya bilgisizlikten ötürü yanlış teşhis ve tedavi uygulamasının neden olduğu zarara “malpraktis” adı verilir. Malpraktis, maddi ve manevi tazminat yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Fakat bu noktada malpraktis ve komplikasyon ayrımını bilmek önemlidir. Buna göre, özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki duruma malpraktis; bir hastalığın devamı sırasında oluşan başka patolojik olaylar veya hastalıklara komplikasyon denir.

Antalya malpraktis avukatı; sağlık kuruluşu veya doktor hatası, yanlış teşhis ya da tedavi sebebiyle hastanın zarar görmesi sebebiyle açılan davalarda hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti verir. Hemen belirtmek gerekir ki, hastanın zarar görmediği durumlarda doktorun hukuki sorumluluğundan söz edilemez. Malpraktis davasında, hastanın maruz kaldığı zararın neden olduğu yoksunlukla birlikte hastada bedenen ve ruhen yaşanan zarardan ötürü maddi ve manevi tazminat istemi ileri sürülür.

Malpraktis davası, hasta hayattaysa kendisi; yaşamını yitirmişse yakınları tarafından açılır. Bu davada sağlık hukukunda ihtisas sahibi yetkin bir avukattan yardım almak; hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmasının önüne geçeceği için en doğru yaklaşım olacaktır. Avukat, somut vakanın malpraktis ya da komplikasyon olup olmadığı yönünde değerlendirmesinin ardından, malpraktise neden olan olguların tespiti halinde dava için gerekli hazırlıkları yaparak hukuki süreci başlatacaktır.

Önemle belirtilmekte fayda var ki, hastada meydana gelen zararın tedaviden dolayı tıbbi uygulamalar bakımından karşılaşılması beklenen ve tüm tedbirler alınmasına karşın yaşanabilecek bir komplikasyon olup olmadığının tespiti, yasal süreç başlatılmadan önce belirlenmesi gereken en önemli husustur. Zira, söz konusu zararın komplikasyon kapsamında değerlendirilmesi halinde doktorun ve diğer personelin kusurundan söz edilemeyecektir.