Antalya Tazminat Avukatı

Antalya tazminat avukatı; tazminat hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada, müvekkillerine ve danışanlarına hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Tazminat avukatı, tazminat hukuku ve ilişkili hukuk dallarında edindiği bilgi ve birikimi kendisinden yardım alan kişilerin istifadesine tahsis ederek hak, menfaat, zaman ve maddiyat kaybı yaşanmasının önüne geçer. Tazminat hukuku; tazminat ve tazminat uyuşmazlıklarına ilişkin hukuk düzeninin öngördüğü kuralları içeren hukuk disiplinidir. Ölüm nedeniyle destekten mahrum kalma, iş gücü kaybı ve maluliyet gibi bedensel zararlardan veya mal varlığı değerlerinin zarar görmesinden kaynaklanan zararların giderilmesi için açılan davaya “maddi tazminat davası”; haksız fiil veya işlem sebebiyle ruhsal bütünlüğün zarara uğraması halinde manevi acıların giderilmesi amacıyla açılan davaya “manevi tazminat davası” denir. Maddi veya manevi tazminat istemiyle açılan davalarda arzu edilen sonuca ulaşmak; dava açılmadan önce somut olayı inceleyerek en doğru yol haritasını belirlemek, hukuken güçlü bir dava dilekçesi hazırlamak ve elverişli, hukuka uygun ve ispat gücü yüksek delillerle ileri sürülen iddiaları kanıtlamaktan geçer. Bu nedenlerle, maddi veya manevi tazminat talepli davalarda uzman bir tazminat avukatından yardım olmak oldukça yararlı olacaktır.

Antalya Tazminat Hukuku Avukatı

Antalya Tazminat hukuku işleri, dikkatli ve özenli takip edilmesi gereken, ileri hukuk bilgisi, tekniği ve deneyimi gerektiren işlerdir. Zira, tazminat hukuku işlerinde bulunulacak herhangi bir ihmal veya hata, beraberinde çok ciddi hak ve menfaat kaybı getirir. Tazminat hukuku avukatı, tazminat hukukunun inceleme alanına giren her türlü hukuki iş ve uyuşmazlıkta hukuki yardım sağlamakla birlikte, görev alanına giren başlıca işler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan tazminat davalarının takibi
 • Uygun şartların varlığında uzlaşma yoluna gidilmesi, gerekli hallerde arabuluculuk yoluna başvurulması
 • İhtarname gönderilmesi ve cevap verilmesi
 • Sözleşmenin geçerli olmaması sebebiyle, verilen paranın iadesi davalarının takibi
 • Sözleşmelerden doğan tazminat, menfi tespit, istirdat, sözleşmenin feshi, sözleşmenin uyarlanması, sözleşmenin hükümsüzlüğünün tespiti davalarının takibi
 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • İş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Objektif ve sübjektif imkansızlık durumunda, verilen paranın iadesi davalarının takibi
 • Haksız fiilden doğan tazminat davalarının takibi
 • Malpraktis dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme vs. suçlardan ötürü maddi ve manevi tazminat davalarının takibi
 • Mal satım sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, avukatlık sözleşmesi vs. sözleşmeden doğan davaların takibi
 • Haksız icra takibinden doğan tazminat davalarının takibi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan tazminat davalarının takibi
 • Miras sözleşmelerinden doğan tazminat davalarının takibi
 • Danışmanlık sözleşmelerinden doğan tazminat davalarının takibi
 • Hastaneye kabul sözleşmelerinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.

Sıralanan uyuşmazlık ve davalarda kişi, herhangi bir avukat yardımına başvurmaksızın davayı bizzat takip edebilir. Fakat, uygulamada birçok örnek göstermektedir ki, avukat yardımı gerektiren hukuki işlerde yardım alınmadığı takdirde telafisi güç ve hatta zaman zaman imkansız hak ve menfaat kayıpları yaşanabilmektedir. Bu nedenle, sürecin etkili bir biçimde takip edilerek müspet yönde sonuçlanması adına, tazminat hukuku işlerinde avukat yardımına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır.

Antalya Tazminat Avukatı Ücretleri

Antalya tazminat avukatı ücretleri, avukat yardımına başvuran ve avukat arasında serbestçe belirlenir. Bu serbestliğe getirilen tek sınırlama ise Asgari Ücret Tarifesidir. Buna göre, işbu tarifede öngörülen ücretlendirmenin altında bir ücret uygulanamaz. Tazminat hukukunun oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olması nedeniyle tazminat avukatının görev ve hizmet alanı da son derece hacimlidir. Bu nedenle, avukat yardımı talep edilen işin koşulları, özellikleri ve avukata yükleyeceği iş yüküne göre farklı ücretler söz konusudur. Antalya tazminat avukatı ücretlerine ilişkin bilgi sahibi olmak amacıyla, Antalya Barosu tarafından yayımlanan tavsiye niteliği taşıyan ücret tarifesine göz atmak yararlı olacaktır. Fakat, tazminat avukatının bu tarifeyle bağlı olmadığını belirtmek gerek.

Antalya Tazminat Hukuku

Kişinin zarar görmesine sebep olan vaka öncesi durumuna dönebilmesi, maruz kaldığı zararın giderilmesiyle mümkündür. Tazminat, maruz kalınan zararın karşılanması, giderilmesidir. Hukuk düzeninin buna ilişkin öngördüğü kuralların tamamı “tazminat hukuku” başlığı altında incelenir. Tazminat hukukuyla ilgilenen, bu alanda uzmanlaşan avukatlara “tazminat avukatı” adı verilir. Bu tanımlama yasal bir tanımlama olmamakla birlikte, özellikle halk arasında yaygın ve yerleşik kullanıma sahiptir. Hukuk, yaşamın güven ve huzur içinde devamı amacıyla kurallar koyar. Kurallara aykırı hareket edilmesi halinde hukuk düzeninin öngördüğü bazı yaptırımlar, tedbirler ve yöntemler bulunur. Tazminat, kurallara aykırı davranılması karşısında hukukun öngördüğü etkili bir yöntemdir. Buradan hareketle, tazminat hukuku; kişilerin bir başka gerçek veya tüzel kişi ya da devlet tarafından icra edilen fiil nedeniyle zarar görmesi halinde, zararın giderilmesini kapsayan kurallar bütünüdür.