Antalya Vergi Avukatı

antalya vergi avukatı

Vergi hukuku, vergi ödevinin vasfı, vergi borcunun doğması ve sona ermesine dair maddi ve şekli hukuk kurallarının bütününü ihtiva eden hukuk alanıdır. Antalya vergi avukatı ise vergi hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki meselelerden doğan iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuki temsil veya danışmanlık hizmeti icra eden vergi hukuku uzmanıdır. Vergi hukuku avukatı sahip olduğu hukuki bilgi ve birikimi danışanlarının ve müvekkillerinin istifadesine tahsis eder.

Antalya vergi avukatı, devletin kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla düzenli olarak ve kamu gücünden yararlanarak kişi ve kurumlardan tahsil ettiği vergilerden doğan hukuki iş ve uyuşmazlıklarda çözüm sağlanması amacıyla hizmet verir. Özellikle belirtmek gerekir ki, vergi avukatı veya vergi hukuku avukatı gibi uzmanlık alanı bildiren tanımlamalar, avukatlık mesleğinde yasal bir branşlaşma olmadığı için genellikle uygulamada ve toplumda karşılık bulan, yaygın kullanılan tanımlamalardır.

Antalya Vergi Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Türk Hukuk Sisteminde vergilendirmenin sıkı prosedüre bağlı, karmaşık, kent idaresinden bir başka kent idaresine ve hatta vergi dairesinden vergi dairesine farklılık göstermesi, vergi uyuşmazlıklarını konu alan yargılamalar neticesinde farklı sonuçların söz konusu olması ve dolasıyla içtihat birliğinden söz edilememesi, vergi hukuku uyuşmazlıklarında hatalı veya ihmali işlemde bulunmamak, hat ve menfaat kaybı yaşamamak adına avukat yardımını oldukça önemli kılar.

Antalya vergi avukatının görev alanına giren başlıca davalardan söz etmek gerekirse;

 • Vergi – ceza ihbarnamelerinin iptali talepli davalar,
 • Ödeme emrinin iptali istemli davalar,
 • Haciz, e – haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk ile satış işlemlerinin iptali talepli davalar,
 • Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasından hareketle uygulanan, başta KDV olmak üzere kurumlar vergisi, gelir vergisi ve geçici vergiye dair iptal talepli davalar,
 • Özel esaslara alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme isteminin reddine dair işlemlere ilişkin iptal davaları,
 • Araç veya taşınmaz alım satım işlemleri dolayısıyla vergi idareleri marifetiyle oluşturulan mükellefiyetlerin ve uygulanan tarhiyatlar ile birlikte verilen cezaların iptali talebiyle açılan davalar,
 • Şahıs ve sermaye şirketlerinin yasal temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen icra emirleri ve haklarında gerçekleştirilen haciz ve satış işlemlerinin iptali talepli davalar,
 • Defter veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesinden hareketle uygulanan KDV tarhiyatlarına dair iptal istemli davalar,
 • İhtirazı kayıt altında verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali istemiyle açılan davalar,
 • Düzeltme – şikayet başvurusu üzerine kurulan ret ya da zımni ret işlemlerinin iptali talebiyle açılan davalar.

Antalya vergi avukatı tarafından yerine getirilen başlıca danışmanlık hizmetleri ise şunlardır:

 • Vergi hukuku kaynaklı davalarda dava dilekçelerinin hazırlanması, savunmaya cevap dilekçelerinin düzenlenmesi,
 • Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,
 • Uzlaşma ve dava açma kararlarının hukuki açıdan menfaatler doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Düzeltme, şikayet, özelge, pişmanlık gibi vergi dairelerine yapılacak idari başvuruların hazırlanması,
 • Vergi incelemesi neticesinde düzenlenen vergi inceleme ve tekniği raporlarının hukuksal yönden değerlendirilmesi.

Vergi Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Vergi hukuku uygulamaları esnasında idare ile mükellefler arasında yaşanan görüş ve uygulama farklılıkları genellikle uyuşmazlık konusu olarak yargıya intikal eder. Tarafların yaklaşımına göre uzlaşma yoluna gidilerek yargı sürecine dahil olmadan da uyuşmazlığın çözümü mümkündür. Gerek uzlaşma gerekse yargı sürecinde vergi hukukuna uzman bir avukattan yardım almak, mükelleflerin ek bir vergi yükü ile karşılaşmaması veya vergi cezası doğmaması adına mühimdir.

Yetkin ve deneyimli bir Antalya vergi avukatı, uyuşmazlığa konu hukuki meseleyi etraflıca inceleyerek uyuşmazlığın çözümlenmesi adına gerekli işlemleri yerine getirerek hukuki adımları atar. Vergi hukuku mevzuatında düzenlenen uzlaşma, pişmanlık, cezalarda indirim gibi idari çözüm yolları ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti verir. Konusunda ihtisas sahibi bir vergi avukatı ile çalışmak, daima yararınıza olacaktır.

antalya vergi avukatı

Antalya Vergi Avukatları, hangi vergi konularında hizmet verirler?

Antalya Vergi Avukatları, birçok farklı vergi konusunda hizmet verirler. Vergi hukuku oldukça karmaşık bir alandır ve vergi konularında bir avukatın yardımı, mükelleflerin yasal haklarını korumasına ve vergi işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir. Antalya Vergi Avukatlarının hizmet verdiği konular arasında şunlar yer alabilir:

 1. Vergi Uyuşmazlıkları: Antalya Vergi Avukatları, vergi uyuşmazlıkları ile ilgili hizmet verirler. Vergi uyuşmazlıkları, vergi idaresi ve mükellefler arasında çıkan anlaşmazlıklardır. Bu anlaşmazlıklar, vergi beyannameleri, vergi cezaları, vergi tarhiyatları gibi konularda olabilir. Vergi avukatları, vergi uyuşmazlıklarının çözümü için müzakere etme, vergi itirazları yapma, vergi davaları açma gibi hukuki süreçleri yürütürler.
 2. Vergi Danışmanlığı: Antalya Vergi Avukatları, müşterilerine vergi danışmanlığı hizmeti de sunarlar. Bu hizmet kapsamında, müşterilerine vergi beyannameleri, vergi yasaları ve yönetmelikleri gibi konularda danışmanlık yaparlar. Vergi avukatları, müşterilerinin vergi yasaları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olurlar.
 3. Vergi Denetimleri: Vergi denetimleri, vergi idaresi tarafından yapılan vergi incelemeleridir. Vergi avukatları, müşterilerinin vergi denetimleri sırasında yasal haklarını korur ve müşterilerinin savunmasını yaparlar.
 4. Vergi Ceza Hukuku: Vergi cezaları, vergi idaresi tarafından yapılan cezalandırmalardır. Antalya Vergi Avukatları, müşterilerinin vergi cezaları hakkında yasal destek verir ve müşterilerinin cezalarının düşürülmesi veya kaldırılması için mücadele ederler.

Sonuç olarak, Antalya Vergi Avukatları, vergi hukuku alanında birçok farklı konuda hizmet verirler. Vergi uyuşmazlıkları, vergi danışmanlığı, vergi denetimleri ve vergi ceza hukuku gibi konularda müşterilerine yasal destek verirler ve müşterilerinin vergi işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesini ve haklarının korunmasını sağlarlar.