Antalya Bilişim Suçları Avukatı

Antalya bilişim suçları avukatı; bilişim suçları sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde başta olmak üzere, bilişim hukuku ve ceza hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Antalya bilişim suçları avukatı; hukuki bilgi, birikim ve müktesebatını kendisinden hukuki yardım talep eden kişilerin istifadesine tahsis eder.

Bilişim hukuku, bilişim gelişimine paralel gelişen oldukça genç bir hukuk disiplinidir. Bu alanda uzmanlaşan avukatlara ise genellikte bilişim hukuku avukatı ya da bilişim suçları avukatı denir. Temelde sayısal bilginin paylaşımını konu alan bilişim hukuku; bilişim sistemlerini, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçları, internet kullanımına dair hukuki çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsayan, gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramları da inceleyen oldukça kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Bilişim suçu veya siber suç, bilgisayar ve bilgisayar ağı yardımıyla işlenen herhangi bir suçu ifade eder. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik cihazlar, bir suçun işlenmesinde araç olarak kullanılmış olabileceği gibi suçun hedefi de olabilir. Şu halde siber suçlar; kişilere veya kişi gruplarına yönelik, mağdura fiziksel veya zihinsel zarar verme kastıyla internet ve cep telefonu gibi elektronik araçları kullanılarak doğrudan veya dolaylı saldırılmasıdır.

Antalya Bilişim Hukuku Avukatı

Antalya bilişim hukuku avukatı, bilişim hukukuna ilişkin bilgi, birikim ve deneyimini, hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vererek danışanlarının ve müvekkillerinin istifadesine tahsis eder. Bilişim hukukunun inceleme alanına giren işlerde ve bilhassa bilişim suçlarında hatalı veya ihmali bir işlem yaparak telafisi güç hukuki ve maddi kayıp yaşanmaması adına bilişim hukuku avukatından yardım almak en doğru yaklaşımdır. Bilişim hukukunu, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki başlıkta incelemek isabetli olacaktır:

 • Bilgi Teknolojisi Hukuku

Bilgi teknolojisi hukuku, dijitalleştirilmiş bilginin ve bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili düzenlemeleri içerir. Elektronik ticaret (e – ticaret) ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hükümleri düzenler.

 • İnternet Hukuku

İnternet hukuku, internet kullanımı ile birlikte meydana gelen hukuki konuları inceler. Siber güvenlik, internet erişimi ve kullanımı, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi alanlarla yakından ilişkilidir.

antalya bilişim suçları avukatı

Antalya Siber Suçlar Avukatı

Antalya siber suçlar avukatı; PC, tablet ve telefon gibi elektronik cihaz kullanarak bir başkasına ait verileri ele geçirmek, çalmak ya da zarar vermek amacıyla işlenen siber suçlarda hukuk yardımı sağlar. Finans, hacking, gizlilik ve siber terörizm olmak üzere temelde dört başlıkta incelenen siber suçlarda vakit kaybetmeden, ivedilikle yetkin ve deneyimli bir bilişim avukatı ile iletişim kurulması, yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına son derece önemlidir. Antalya siber suçlar avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler;

 • Bilişim sistemine girme | TCK m.243
 • Özel hayata ait görüntü ya da seslerin, ilgilinin rızası olmadan ifşa edilmesi | TCK m.134
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi | TCK m.135
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali | TCK m.132
 • Kişilerin rızası olmadan konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması, ifşası | TCK m.133
 • İnternet üzerinden yaşanan ihlallerin takibi
 • Erişimin engellenmesi, erişim engelinin kaldırılması
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme | TCK m.244
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması | TCK m.245
 • İnternet yoluyla işlenen tehdit, şantaj, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları sebebiyle ceza davalarının takibi
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuki danışmanlık
 • E – ticaret ve e – imza uygulamalarına yönelik hukuki danışmanlık
 • Bilgi teknolojileri alanında hukuki çözümler
 • Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık | TCK m.158 – 1/f
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rıza dışı ifşa edilmesi | TCK m.136
 • Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık | TCK m.142 – 2/e
 • Domain, marka ve telif kaynaklı uyuşmazlıklara hukuki çözümler

Antalya Bilişim Suçları Avukatı Ücretleri

Antalya bilişim suçları avukatı ücretleri; Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari ücret Tarifesinde öngörülen ücretlerden az olmamak kaygıyla, somut işin koşulları ve özellikleri dikkate alınarak avukat ve avukat yardımına başvuran kişi arasında serbestçe tayin edilir. Dolayısıyla, ücretler hakkında net bilgiye sahip olunabilmesi için doğrudan avukatla irtibata geçilmesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Bilişim suçları sebebiyle yaşanan hak kayıpları, hukuk yoluyla giderilmediği takdirde telafisi güç ve oldukça ciddi sorunlara neden olabilir. İleri düzey hukuk tekniği ve bilgisi, mevzuat hakimiyeti gerektiren bilişim suçlarını konu alan davalarda uzman bir bilişim avukatından yardım almak, sürecin müspet seyri adına son derece mühimdir. Yalnızca dava takip hizmeti değil; gelecekte yaşanması muhtemel sorunların yaşanmaması amacıyla, danışmanlık hizmetine başvurarak önleyici hukuki yardım almak da oldukça faydalı olacaktır.