Antalya İş Hukuku Avukatı

Antalya iş hukuku avukatı

Antalya İş hukuku avukatı, bir işverene bağlı olarak ve bir hizmet sözleşmesine dayanılarak çalışan kişilere özgü hukuk dalıdır. İş hukuku, bir işçinin hizmet akdine dayanarak işverene bağlı olarak ücret karşılığında gördüğü hizmetten doğan hukuksal ilişkinin sosyal adalet ölçülerine göre düzenlenmesini konu alır. İşçinin, belirli bir ücret karşılığında talimatı altında çalıştığı işverene hizmetini arz etmesiyle birlikte ortaya çıkan ilişkiye ise hizmet ilişkisi denir. İş hukuku, yalnızca işçi – işveren arasındaki hukuki ilişkiyi incelemek ve düzenlemekle kalmaz; aynı sendikaya veya işletmeye bağlılık dolayısıyla işçilerle işçi ve işçilerle işveren teşekkülleri arasındaki hukuksal ilişkileri de düzenleme altına alır.

Yine işçi ve devlet ilişkileri de iş hukukunun inceleme alanına giren bir başka hukuki münasebettir. İş hukukunun başlıca konuları; işçinin korunması, işin düzenlenmesi, iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve sosyal güvenlik mevzuatıdır. Antalya iş hukuku avukatı ise iş hukuku üzerinde ihtisas sahibi olup iş hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuksal ilişkilerde ve hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda danışmanlık ve vekillik hizmeti icra eder. İş hukukuna ilişkin edindiği bilgi, birikim ve müktesebatı, kendisinden danışmanlık veya dava takip hizmeti talep eden gerçek ve tüzel kişilerin istifadesine tahsis eden Antalya iş hukuku avukatı, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç hukuki sonuçlar doğmasına mani olur.

Antalya İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Antalya iş hukuku avukatı, işçi ve işverenlerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına çalışan, iş hukuku mevzuatı çerçevesinde hukuki çözüm yolları geliştiren, takip eden ve sonuçlandıran hukukçudur. Kural gereği hukukun her alanında bilgi ve yetki sahibi olan iş hukuku avukatı, daha çok iş hukuku üzerinde çalışmalar yapar. Danışanlarına ve müvekkillerine iş hukukuna özgü hukuki çözümler sunan, uyuşmazlık ve davalarda hukuki destek veren iş mahkemesi avukatı;

 • Hizmet sözleşmesi hazırlanması, düzenlenmesi,
 • İş akdinin sonlanması sürecinde feshi bildirili hazırlanması, mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması,
 • Sendikal mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Şirket iç yönetmelikleri, disiplin yönetmelikleri vs. yönetmeliklerin düzenlenmesi,
 • Kıdem tazminatı talepli davaların takibi,
 • İhbar tazminatı istemiyle açılan davaların takibi,
 • İşe iade davasının açılması ve takibi,
 • İş kazasından doğan tazminat talepleri ve ceza davaları,
 • İş hukuku mevzuatı çerçevesinde işçi ve iş yeri güvenliğine ilişkin bilgilendirme yapılması,
 • Başta 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere iş hukukuna ilişkin sair mevzuattan doğan bilumum uyuşmazlıkta dava açılması ve takibi,
 • Fazla mesai alacağı davalarının takibi,
 • Hizmet tespit davalarının takibi,
 • Kötü niyet kaynaklı tazminat davalarının takibi,
 • Toplu iş sözleşmelerinde hukuki danışmanlık.

İş Hukuku Avukatı İşçilere ve İşverenlere Ne Gibi Hizmetler Sunar, İş Davalarındaki Rolü Nedir?

İş hukuku avukatının mevzuata olan hakimiyeti ve deneyimi, işçi ve işverenlerin haklarının müdafaa edilmesi ve menfaat kaybı yaşanmasının önüne geçer. İşçiler ve işverenler arasında yaşanan uyuşmazlıkların iş hukuku kuralları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ve kısa sürede çözümlenmesi adına hukuki süreci dikkatle, özenle takip eder, sonuçlandırır. Yalnızca işçilere yönelik değil; şirketlere yönelik de hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti verir.

İşçi – işveren arasında tesis edilen hizmet sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde hazırlanması, sözleşmeden doğan ödevlerin yerine getirilmesi ve yerine getirilmesinden doğan hak, borç ve alacaklara ilişkin hukuki yardım sağlamak, iş hukuku avukatının başlıca görevlerindendir. İş mahkemelerinin görev alanına giren her türlü hukuki meselede yardım sağlayan iş avukatı, iş davalarında hatalı veya ihmali işlemler yapılmaması ve dolasıyla hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına gerekli önlemleri alır. İş hukukunun düzenleme alanına giren hukuki işlerde, bu alanda deneyim ve yetkinlik sahibi avukat yardımına başvurmak, sürecin müspet seyri adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Antalya iş hukuku avukatı

Antalya İş Hukuku Avukatı, iş hukuku alanında hangi tür davaları takip eder?

Antalya İş Hukuku Avukatları, iş hukuku alanında birçok farklı dava türünde hizmet verirler. İş hukuku avukatlarının hizmet verdiği konular arasında şunlar yer alabilir:

 1. İşe alım ve işten çıkarma: İşe alım ve işten çıkarma süreçleri, iş hukukunun en temel konularından biridir. İş hukuku avukatları, işverenlerin işe alım ve işten çıkarma işlemlerinin yasalara uygunluğunu kontrol eder ve çalışanların haklarının korunmasına yardımcı olur.
 2. Ücret ve iş koşulları: İş hukuku avukatları, işçilerin ücret, izin, çalışma saatleri ve diğer iş koşulları ile ilgili haklarını korur. Ayrıca, işverenlerin çalışanların iş koşullarını ihlal etmesi durumunda, iş hukuku avukatları işçilerin haklarını savunurlar.
 3. İş kazaları: İş kazaları, iş hukuku alanında önemli bir konudur. İş hukuku avukatları, işçilerin iş kazalarından kaynaklanan yaralanmaları ve iş kayıplarını önlemek için işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olur.
 4. İş sözleşmeleri: İş hukuku avukatları, iş sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması ve uyuşmazlık durumlarında müzakere edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, iş hukuku avukatları iş sözleşmelerinde yer alan hükümlerin yasalara uygunluğunu kontrol eder.
 5. İşçi hakları: İş hukuku avukatları, işçilerin haklarını korumak için çaba gösterirler. Bu haklar arasında iş güvenliği, çalışma koşulları, çalışma saatleri, ücretler, yasal izinler ve diğer konular yer alabilir.

Sonuç olarak, Antalya İş Hukuku Avukatları, iş hukuku alanında birçok farklı konuda hizmet verirler. İşe alım ve işten çıkarma süreçleri, iş koşulları, iş kazaları, iş sözleşmeleri ve işçi hakları gibi konularda işveren ve çalışanların haklarını korumak için çalışırlar.